De schoolgids 2018-2019 verschijnt begin september 2018.

Schoolgids  2017-2018
  
Openbare Basisschool Wiene
Tankinksweg 4
 7495 RL Ambt Delden
Tel: 0547 – 274575
E-mail: info@obswiene.nl
Website: www.obswiene.nl
 
  
Geachte ouders,
 
Alle voor u belangrijke informatie over de schoolorganisatie vindt u in dit boekje.
Dat het maar weer een fijn en succesvol schooljaar mag worden!
 
Rob Haarman
 

 
 
 
INHOUD

Stichting OPO – Hof van Twente
Het personeel
Ouderraad en Medezeggenschapsraad
Verdeling van tijd
Beleidsplannen
Schooltijden
Vakanties en vrije dagen
Richtlijnen voor verlof
De gymnastieklessen
Jeugdgezondheidszorg GGD
Hoofdluis
Overblijven
Uitstroomgegevens
Klachtenregeling
Rapporten
Protocollen
Logopedie
Namen en adressen van leerlingen
Namen en adressen algemeen
  
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente
De stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente (OPO HvT) is het bevoegd gezag van de 12 openbare scholen in de diverse kernen en buurtschappen van de gemeente Hof van Twente.  
Ods ’t Gijmink (Dalton), Obs De Whee-Puntdak en Obs De Whee-Wiekslag in Goor,Obs Brookschole, Ods Elserike (Dalton), Obs Stokkum en Obs De Zwaluw in Markelo, Obs Markvelde en Obs Stedeke (Excellente school) in Diepenheim en Obs Azelo, Obs Deldenerbroek en Obs Wiene in Ambt Delden.


De dagelijkse leiding van de stichting (opgericht op 1 januari 2008) is in handen van het bestuur/centrale directie. Het bestuur wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht.
Het bestuur wordt gevormd door directeur-bestuurder Bert van den Berg
(financiën, personeel en PR). De centrale directie door Robert Geerdink (huisvesting, onderwijsinhoudelijk/zorg en ICT).
De leden van de Raad van Toezicht zijn Willemien Dijkman, Marijke Peters,
Henk Jan Muller en Martin Verbeek (voorzitter).
Het bestuur/centrale directie, de Raad van Toezicht en de scholen worden ondersteund door het bestuursbureau bestaande uit Astrid Baartman, Ymke Overbeek en Mariska Oltwater.
Het bestuursbureau, gelegen naast Obs De Whee-Wiekslag in Goor, is op maandag, dinsdag en donderdag geopend van 8.15 uur tot 17.00 uur (woensdag en vrijdag op afspraak).
 
St. Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente
 
Bezoekadres: Kievitstraat  67 a 7471 EL Goor
0547 – 276638   info@opohvt.nl      www.opohvt.nl
 
Postadres:                  Postbus 220
                                   7470 AE Goor
 
Het personeel
 
In het schooljaar 2017-2018 zijn er 6 leerkrachten werkzaam op onze school. De school wordt bezocht door 35 leerlingen (teldatum 1 oktober 2017). In de loop van het schooljaar zullen er nog een aantal leerlingen instromen.
 
De groepsindeling is als volgt:
 
  Leerkrachten ‘s morgens ‘s middags
  Juf Yvonne Groep 1 t/m 3 Groep 1 t/m 3
ma Juf Fokelien Groep 4 t/m 6 Groep 4 t/m 6
  Juf Kristel Groep 7 en 8 Groep 7 en 8
  Juf Yvonne Groep 1 t/m 3 Groep 1 t/m 3
di Juf Nicole Groep 4 t/m 6 Groep 4 t/m 6
  Juf Kristel Groep 7 en 8 Groep 7 en 8
  Juf Yvonne Groep 1 t/m 3  
wo Juf Nicole   Groep 4 t/m 6
  Juf Kristel Groep 7 en 8
  Juf Yvonne Groep 1 t/m 3 Groep 1 en 2
do Juf Nicole Groep 4 t/m 6  
  Juf Kristel Groep 7 t/m 8  
  Juf Milou, buurtsportcoach en
Juf Nicole
  Groep 3 t/m 8
 
  Juf Efra Groep 1 t/m 3  
vr Juf Nicole Groep 4 t/m 6 Groep 5 en 6
  Juf Kristel Groep 6 t/m 8 Groep 7 en 8
  
 
Ook zijn er nog andere taken binnen de schoolorganisatie. Hieronder vindt u die taken en de personen die deze taken uitvoeren.


Petra Bekhuis : logopediste screening groep 1.
 
Gijs Rutering : ICT-er.
 
Hannie Lammertink : Interne Begeleider op dinsdag.
 
Kristel Olthuis is de vertrouwenspersoon op school.
 
Mevrouw C.A.A.M. Meereboer is aangewezen als onafhankelijke vertrouwenspersoon. Haar adres is: Beaufortplein 14, 7475 AG Markelo, tel: 0547-361270. 
 
Alle openbare scholen zijn aangesloten bij de “Stichting Onderwijsgeschillen”, Postbus 85191, 3508  AD Utrecht. Telefoon: 030 – 280 9590. E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl. Website: www.onderwijsgeschillen.nl
 
 
Ouderraad en Medezeggenschapsraad +
PR-commissie

De Ouderraad bestaat uit de volgende personen:

- Mevrouw  J. Vehof
- Mevrouw  E. Workel
- Mevrouw  R. Visschedijk
- De heer    E. Wesselink
- Mevrouw  E. Nijhuis
  
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit de volgende leden:
 
 - De heer    P.H. Rekers   ( oudergeleding)
 - Mevrouw  K. Roescher   ( oudergeleding)
 - Kristel Olthuis       ( team)
 - Nicole Hesselink   ( team)
  
Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een verzoek van de Ouderraad om een vrijwillige bijdrage te storten. Met dit geld kan de OR activiteiten zoals bijvoorbeeld de Sinter-klaasviering en het kerstdiner bekostigen.
Elk jaar organiseert de OR een algemene jaarvergadering. Tijdens die bijeenkomst wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de ouderbijdrage. Ook treedt een gedeelte van de OR af en worden er tijdens de vergadering nieuwe leden gekozen. Het overblijven op school zal ook kort geëvalueerd worden.
Na het algemene gedeelte komt er een thema aan bod dat raakvlakken heeft met het onderwijs of met de opvoeding.
Voor de leden van de Ouderraad is het belangrijk dat ze weten wat er onder de ouders leeft. Als u suggesties heeft voor de Ouderraad of als u vragen heeft over de activiteiten van de Ouderraad, neem dan contact op met één van de leden. De adressen vindt u achter in deze gids.
 
Ook heeft de school een P.R- commissie, bestaande uit Yvonne van Buren, Gerben Lonink, Ellen Nijhuis, Mariska Overbeek en Harold Roescher. Heeft u ideeën en suggesties om de school te promoten, geef deze dan door aan een van de commissieleden.

Verdeling van tijd over de leer- en vormingsgebieden  
 
In de volgende tabel wordt globaal aangegeven hoeveel uren we per week aan de verschillende vakken besteden. U ziet dat er veel tijd besteed wordt aan taal, lezen en rekenen.
 
  Groep  1/2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 
  7/ 8
Ned. taal & schrijven 4.00 10:30 10:30 10:15 9.30 9:30
Rekenen en wiskunde 2.30 5 5 5 5 5
Engelse taal 1.00 0.45 0.45 0.45 1 1
Wereldoriëntatie 0.30 0:30 0:30 2:45 2.30 3
Sociale redzaamheid w.o. gedrag in het verkeer 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30
Expressievakken 8.30 2:30 2:30 2:30 2:30 2:30
Lichamelijke oefening 4.30 3 3 3 3 3
Godsdienst         0.45 0.45
pauze 2.30 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15
Totaal aantal uren per week 24.00 24.00 24:00 26.00 26:00 26:00
 
   
De leerlingen krijgen in 8 jaar in totaal minimaal 7520 uren les. Deze uren zijn als volgt verdeeld: in de groepen 1 t/m 4 minimaal 3520 uur en in de groepen 5 t/m 8 minimaal 4000 uur.
 
Beleidsplannen
 
In het kader van Passend Onderwijs is het School Ontwikkel
Profiel geëvalueerd.  Daarin staat o.a. hoe de school de
ondersteuningsbehoefte aan kinderen vorm geeft en deze
kinderen gaat begeleiden in het kader van Weer Samen Naar
School.  ( Samenwerkingsverband 23.02 )
Het afgelopen jaar is er een leerlijn voor muziek ontwikkeld en dit
geldt ook voor Engels. Werkgroepen hebben onderwerpen
uitgediept, zodat de resultaten hiervan gebruikt kunnen worden om
in 2017-2018 teambreed uitgewerkt te gaan worden. Het gaat om
leerling gesprekken, plusleerlingen en mediawijsheid. Voorts is de
methode “Onderbouwd” voor groep 1 en 2 ingevoerd.
Tevens zijn alle borgdocumenten voor de diverse vakken weer
geëvalueerd.  Nascholing is gevolgd voor de E-learningmodules
“21rst Century Skills” en “Meldcode.”

Tijdens het schooljaar 2017-2018 gaan we ons als team verdiepen in de volgende onderwerpen:
Leerling gesprekken invoeren voorbereiden, borgdocument Plusleerlingen maken, Leerlijnen Muziek en Engels evalueren en aanpassen. Het Taalbeleidsplan zal geëvalueerd worden.
Voor de invoering van het leerling administratiesysteem Parnassys zal nog nascholing worden gevolgd evenals voor de leerlijnen voor Wetenschap en Techniek en burgerschap.

Schooltijden

Groep 1 t/m 8:            ‘s morgens:                08.30 - 12.00 uur
                                   ‘s middags:                13.00 - 15.00 uur
                                   ‘s woensdags:            08.30 - 12.30 uur
 
De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 hebben iedere  vrijdagmiddag vrij.
De leerlingen van de groepen 1 en 2 mogen ’s morgens door hun ouders of verzorgers in het lokaal gebracht worden.
De leerlingen van de overige groepen gaan pas naar binnen als de 1e bel is gegaan. De bel gaat vijf minuten vóór het begin van de lessen.
Zorgt u ervoor dat afspraken met (tand)artsen zoveel mogelijk buiten de schooltijden vallen?
 
Vakanties en vrije dagen   
 
Vakantie
Herfst
Kerst
Voorjaar
Pasen
Mei
Pinksteren
Zomer
 
 
 
Van
23-10-2017
25-12-2017
26-02-2018
30-03-2018
30-04-2018
21-05-2018
23-07-2018
 
 
 
 
t/m
27-10-2017
05-01-2018
02-03-2018
02-04-2018
11-05-2018
 
31-08-2018
 
 
 
 
    
Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties
 
Wij verzoeken u bij het maken van vakantieplannen rekening te houden met de perioden waarin de schoolvakanties vallen. Als dit om zeer belangrijke redenen niet mogelijk is, dient u tijdig schrif-telijk extra vrije dagen aan te vragen bij de locatiedirecteur. (Formulieren zijn op school verkrijgbaar.) Deze zal in een aantal gevallen eerst contact moeten opnemen met de leerplichtamb-tenaar alvorens toestemming te kunnen geven voor extra verlof.
  
Vakantieverlof
 
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de leerplichtwet 1969 moet tijdig aan de directeur van de school worden voorgelegd.
Verlof kan verleend worden indien:
 • wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten schoolvakanties op vakantie te gaan;
 • een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat verlof binnen de officiële schoolvakantie niet mogelijk is.Vakantieverlof mag:
  -        één maal per schooljaar worden verleend;
  -        mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
 • mag niet vallen in de 1e twee lesweken van het schooljaar. 
  Gewichtige omstandigheden
  Ook voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd:
 1. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 2. voor verhuizing 1 dag;
 3. voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanver-wanten t/m de 3e graad 1 of ten hoogste 2 dagen, afhan-kelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woon-plaats van de leerling;
 4. bij gezinsuitbreiding, voor geboorte/adoptie ten hoogste 2 dagen;
 5. bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad, duur in overleg met de directeur;
 6. bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste 1 dag;
 7. bij een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en een 12½-, 25- 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders 1 dag of ten hoogste 2 dagen, indien dit in verband met de afstand noodzakelijk is;
 8. voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.
 
Ongeoorloofd verzuim

Indien u zonder toestemming van de directie uw kind voortijdig van school haalt of thuis houdt om bijvoorbeeld eerder te vertrekken (of later terug te komen) naar ( of van) uw vakantiebestemming, dan is er sprake van zogenaamd LUXE VERZUIM.
Dit ongeoorloofd schoolverzuim moet wettelijk gezien door de directeur ten allen tijde gemeld worden bij de Leerplichtambtenaar. De Leerplichtambtenaar zal u vervolgens uitnodigen voor een gesprek. In de meeste gevallen dient u er rekening mee te houden dat er een proces-verbaal zal worden opgemaakt, wat kan leiden tot een boete.

De gymnastieklessen

De kinderen van groep 1 en 2 krijgen bewegingsonderwijs in Ge- meenschapscentrum ‘t Kempke of buiten op de speelplaats. Ze moeten hiervoor gymschoenen hebben met stroeve zolen. Deze blijven het hele jaar op school.
Op donderdagmiddag hebben de leerlingen van groep 3 t/m 8 gymnastiekles in sporthal in Diepenheim. De leerlingen worden per bus naar Diepenheim vervoerd. Dit jaar zal sportcoach Milou Wolthuis de lessen gaan verzorgen. Afzonderlijk of samen met de leerkracht van de andere groep. (3,4,5 en 6,7,8)
De kinderen dienen gymkleding, gymschoenen, slippers en een handdoek mee te nemen. De gymschoenen mogen geen zwarte zolen hebben. Sieraden en horloges kunnen beter thuisgelaten worden. Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat tassen, sportkleren en gymnastiekschoenen van namen zijn voorzien?
Als uw kind niet mee kan doen met de gymnastiekles, zouden wij dat liefst vooraf weten. Graag even bellen of een briefje meegeven naar school.

In het voorjaar wordt er een sportdag georganiseerd voor alle kinderen door leerkrachten en sportcoaches.
 
Jeugdgezondheidszorg GGD Regio Twente
  
Tijdens het schooljaar zullen de kinderen van de groepen 2 en 7 voor een preventief gezondheidsonderzoek worden uitgenodigd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een verpleegkundige van het JGZ.
Tijdens het gezondheidsonderzoek wordt onder andere aandacht besteed aan de lichamelijke gezondheid, het gedrag, de emotionele ontwikkeling, het algeheel welbevinden en het functioneren op school. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van vooraf ingevulde vragenlijsten door ouders en school. Na afloop van het onderzoek worden met de intern begeleider of leerlingbegeleider van de school de uitkomsten van het onderzoek besproken (alleen als dit van belang is voor een goed functioneren van uw kind op school).

Tijdens het onderzoek worden onder andere het gezichts-vermogen, het gehoor en de lengte en gewicht gecontroleerd. Verder wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling, de gezondheid en het welbevinden, de voeding, en aan school en vrijetijdsbesteding. Na het onderzoek krijgt u altijd bericht van de bevindingen. Dit kan mondeling of schriftelijk. 
Mogelijk heeft uw kind extra aandacht nodig. Dan wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor een aanvullend onderzoek op het spreekuur van de arts of verpleegkundige. De uitnodiging voor dit vervolgonderzoek wordt naar uw huisadres gestuurd.
Op de website www.ggdregiotwente.nl vindt u meer informatie over de onderzoeken. Ook kunt u bellen met  0900 333 8889.

 Hoofdluis

  Na ieder vakantie worden de kinderen op hoofdluis gecontroleerd door een vaste groep ouders. Ouders die bezwaar maken tegen deze aanpak, kunnen hun bezwaren bij de directie aangeven.

Bibliotheek

 
In samenwerking met de Bibliotheek Hof van Twente is er een uitleenpunt op school gerealiseerd. Op de woensdagochtend van de oneven weken kunnen de boeken geruild worden. Ook anderen (Bijv. ouders) kunnen daar gebruik van maken

Overblijven

Uw kind heeft tussen de middag de mogelijkheid om op school over te blijven. Het overblijven wordt verzorgd door ouders. De coördinatie is in handen van Jeanette Vehof en meester Rob. Aan het overblijven zijn geen kosten verbonden.
Kinderen kunnen op maandag, dinsdag en donderdag om 12 uur eten in Gemeenschapscentrum “’t Kempke” en vrijdag in het klaslokaal van groep 4, 5 en 6. Kinderen die overblijven moeten zelf hun lunchpakket meebrengen.
Het bevoegd gezag draagt zorg voor de verzekering tegen wette-lijke aansprakelijkheid. Het overblijven is geen aangelegenheid van het schoolbestuur, maar van de ouders. Het schoolbestuur stelt alleen de ruimte ter beschikking.
 
Uitstroomgegevens  
Aan het einde van het schooljaar 2016-2017 hebben 7 leerlingen onze school verlaten. Eén leerling vertrok naar het “Montessori College” in Hengelo”, één leerling naar SG De Waerdenborch in Goor en 5 leerlingen gingen naar SG Twickel in Delden. Drie van hen zijn toegelaten tot de brugklas Havo/Atheneum, één TL/HAVO en twee VMBO KL of BL.
Hieronder staat een overzicht van de scores van de Cito-eindtoets van de afgelopen 3 jaar met daarachter de gemiddelde landelijke scores.
 
Jaar Gemiddelde score groep 8 Landelijke gemiddelden
2015 536,1 534,8
2016 535,5 534,5
2017 537,9 535,1
  
Klachtenregeling
 
De school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar om-gaan. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er.
Indien U over een voorval op school een gesprek wenst is de eerst aangewezen persoon daarvoor de groepsleerkracht van uw kind. Is het probleem niet gezamenlijk met de leerkracht op te lossen of betreft het een onderwerp dat U absoluut niet met hem of haar denkt te kunnen bespreken, kunt U contact opnemen met de loca-tiedirecteur of de vertrouwenspersoon van de school. Deze kan U, indien nodig, doorverwijzen naar de centrale directie  voor een nader gesprek. Ook kunt U contact opnemen met de externe  vertrouwenspersoon van het OPO Hof van Twente, mevr. Meereboer.( zie Adressenlijst)
Tevens heeft de Inspectie van het Onderwijs een meldpunt betref-fende klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme e.d.
Ook is het mogelijk dat U na gesprekken op school met leer-krachten, locatiedirecteur, vertrouwenspersoon en/of centrale directie contact opneemt met Inspectie van het Onderwijs of de Stichting Onderwijsgeschillen.
Voor alle  scholen van het OPO Hof van Twente is een klachten-regeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien bij de locatiedirecteur. Indien U na een of meerdere gesprekken met bovengenoemde personen toch meent dat een officiële klacht indienen noodzakelijk is dan bestaat daartoe de mogelijkheid.
De school is voor de behandeling van klachten aangesloten bij de landelijke onafhankelijke “Stichting Onderwijsgeschillen” . Deze stichting onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze  gegrond is. Zij brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.
 
 
Het adres van de “Stichting Onderwijsgeschillen” is:
 
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, tel: 030 – 2809590
 
e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
website: www.onderwijsgeschillen.nl
 
Rapporten
De ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 worden een aantal keren uitgenodigd om met de leerkracht te praten over de
ontwikkeling van hun kind(eren).
De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen drie keer per jaar een rapport mee naar huis. Hieraan voorafgaand zijn de contactavonden. Wij verwachten alle ouders op de beide eerste contactavonden.
 
Protocollen
 
In het Pestprotocol en het bijbehorende organogram staat vermeld hoe wij als school omgaan met pestgedrag. In het Protocol Overgang is te lezen welke procedure er gevolgd wordt in geval van mogelijk doubleren. Zo is er ook een protocol voor toelating, schorsing en verwijdering.
Met ingang van 1 augustus 2014 is er voor Passend Onderwijs een School Ontwikkel Profiel geschreven. Daarin staat o.a. hoe de school de ondersteuningbehoefte aan kinderen vorm geeft en deze kinderen gaat begeleiden in het kader van Weer Samen Naar School .(Samenwerkingsverband 23.02)
Deze protocollen liggen ter inzage op school.
 
Logopedie
 
De logopedie op onze school  wordt verzorgd door Petra Bekhuis.
In groep 1 komen alle kinderen voor de reguliere screening bij de logopedist. Doel: het vroegtijdig onderkennen en opsporen van risicofactoren op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor.
De screening wordt bij ieder kind apart afgenomen. Het doel is het signaleren en onderkennen van problemen op logopedisch gebied:
 
 Articulatie
 • Verstaanbaarheid.
 • Klankvorming.
 • Nasaliteit.
 
Mondgedrag
 • Duim-, vinger- en speenzuigen.
 • Mondmotoriek.
 • Neusademen, mondademen en lipsluiting.
 • Tongpositie en tonghouding.
 
Vloeiend spreken
 • Stotteren (herhalingen, verlengingen en blokkades).
 • Broddelen (onduidelijk, slordig spreken).
 • Spreektempo / spreekritme (snel, traag).
 
Stem
 • Kwaliteit (helder / hees / schor).
 • Spreektempo (te hoog / te laag).
 • Volume.
 • Stemgeving (gespannen / ontspannen).
 • Stemhygiëne (veelvuldig schrapen, gekke stemmen nadoen, enz.)
 
Taal
 • Gebruikt het kind de juiste woorden op het juiste moment.
 • Woordenschat.
 • Zinsbouw.
 • Opdrachten begrijpen en uitvoeren.
 
Auditieve vaardigheden
 • Gehoor (fluistertest).
 • Geheugen voor zinnen en woorden.
 
 
Overige
 • Alle andere logopedische aspecten die de ontwikkeling negatief kunnen beïnvloeden (b.v. de ademhaling, concentratie, oogcontact, melodie, gebitstand).
 
De resultaten worden met de leerkracht besproken. Ouders krijgen schriftelijk de uitslag hiervan. Mocht er iets worden geconstateerd, waarvoor een behandeling nodig is, dan wordt verwezen naar de logopedistenpraktijken of andere instanties en/of adviserende gesprekken met ouders en/of leerkrachten.
 
Voor vragen en/of opmerkingen over uw kind (onafhankelijk welke groep) kunt u contact opnemen met de schoollogopediste Petra Bekhuis.