Medezeggenschapsraad

Wat is de MR? 

De medezeggenschapsraad (MR) is een beleidsorgaan. Het beleid van de school is de manier waarop en met welke middelen de school haar doelen tracht te bereiken. In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is geregeld dat de MR moet bestaan uit een oudergeleding en een personeelsgeleding, beide even groot. Ze hebben gezamenlijke belangen, maar er zijn ook gescheiden bevoegdheden. De MR heeft 5 rechten:
  1. recht op overleg
  2. initiatiefrecht
  3. informatierecht
  4. instemmingsrecht
  5. adviesrecht
Op elke school moet een MR zijn. Bij ieder bestuur met meerdere scholen is er ook een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad), deze houdt zich vooral bezig met zaken die schooloverstijgend zijn. In ons geval is dit ook zo geregeld: onze school hoort bij de OPO Hof van Twente. Onze MR is weer vertegenwoordigd in de GMR. OPO Hof van Twente heeft een medezeggenschapsreglement en statuut waarin de hele medezeggenschap is vastgelegd.

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit de volgende ouders:
                    
- Mevr. S. Stockentree
- Mevr. K. Roescher
Ook twee personeelsleden maken deel uit van de MR:
- Mevr. K. Olthuis
- Mevr. N. Hesselink

In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) wordt onze school vertegenwoordigd door:

- Mevr. S. Stockentree
- Mevr. K. Olthuis

Wat kan de MR voor u doen? 

MR vergaderingen zijn openbaar. Ouders mogen deze altijd bijwonen. Zij kunnen ook van tevoren agendapunten inbrengen of via een MR lid doorgeven. Toehoorders bij een vergadering hebben geen spreekrecht, maar kunnen dit wel van tevoren aanvragen bij de voorzitter van de MR. De notulen zijn openbaar en door ouders en personeelsleden in te zien. De gegevens van de MR zijn op school in te zien.