Pestprotocol basisschool Wiene
 
Het pestprotocol heeft als doel om alle kinderen bij ons op school zich veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan! We doen dat door regels en afspraken zichtbaar te maken voor kinderen en volwassenen, zodat als er zich ongewenste situaties voordoen, zij elkaar kunnen aanspreken op deze regels en afspraken. Leerkrachten en ouders uit de MR en OR onderschrijven gezamenlijk dit pestprotocol.
Een definitie van pesten op school luidt als volgt: “Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke mishandeling door een leerling of een groep leerlingen van één of meer klasgenoten, die niet (meer) in staat zijn zichzelf te verdedigen.’’ Met deze definitie is het verschil tussen pesten en plagen duidelijk aangegeven. Bij plagen is sprake van incidenten. Pesten gebeurt systematisch: een aantal keren per week, een keer per week of regelmatig. Pesten zit in de mens en  komt helaas overal voor. Het is een probleem dat wij onder ogen willen zien en op onze school dan ook serieus willen aanpakken.
Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: leerlingen (gepeste kinderen, pesters en de zwijgende groep), leerkrachten en de ouders/verzorgers. De school moet proberen pestproblemen te voorkomen, leerkrachten besteden er aandacht aan in de lessen, zodat het probleem bespreekbaar wordt gemaakt en regels kunnen worden vastgesteld. Wanneer pesten ondanks inspanningen toch weer de kop opsteekt, moet de school beschikken over een direct aanpak. Indien het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak niet het gewenste resultaat oplevert, dan is de inschakeling van een vertrouwenspersoon nodig. De vertrouwenspersoon kan het probleem onderzoeken, deskundigen raadplegen en de schoolleiding adviseren. Onderstaand schema geeft per kind, ouder of leerkracht aan welke wegen bewandeld kunnen worden bij het vermoeden van pesten. Daar kunt u dan aanvullende informatie en achtergronden vinden over pesten.